Język Niemiecki

Nauka języka niemieckiego Metodą Bezpośrednią (Direkte Methode)

Metoda Bezpośrednia uczy starannego sposobu wysławiania się w języku niemieckim i kładzie duży nacisk na żywy język stosowany w naturalnych sytuacjach komunikacyjnych. Każda kolejna lekcja przynosi stały i widoczny efekt. Direkte Methode jest gwarancją, że podręcznik nie jest zbiorem przypadkowych ćwiczeń, ale zaprogramowanym kursem języka wychodzącym z określonych założeń, dążących konsekwentnie do pewnych celów.

Słownictwo w metodzie bezpośredniej

W doborze słownictwa kierowano się częstotliwością występowania poszczególnych leksemów, ustaloną na podstawie przeprowadzonych w Niemczech badań naukowych. Korzystano również z doświadczeń i publikacji Instytutu im. Goethego Zertifikat Deutsch. Lernziele und Testfomat, zawierającą słownictwo oraz materiał gramatyczny w zakresie niezbędnym dla osiągnięcia poziomu egzaminu Zertifikat Deutsch.

Porządek materiału gramatycznego

Direkte Methode wprowadza materiał gramatyczny poprzez dialog (bez komentarza lektora), prezentując go w kontekście sytuacyjnym, możliwie naturalnym dla danej struktury gramatycznej. Mając na uwadze specyfikę języka niemieckiego (duża ilość założeń), oraz trudności, na które napotykają Polacy uczący się tego języka (np. szyk zdania, lub odmiana przymiotnika i zaimków), metoda bezpośrednia przewiduje wielokrotne powtarzanie pewnych struktur w różnych kontekstach, aby ułatwić ich opanowanie. Ćwiczenia gramatyczne, zamieszczone na końcu każdej części podręcznika, są pomocne w utrwalaniu struktur gramatycznych, poznanych wcześniej w dialogach. Zapoznają również studenta z tym rodzajem ćwiczeń, które są typowe dla egzaminów międzynarodowych ZD (B1) / ZMP (C1) – dotyczy to zwłaszcza części III i IV.

Sposób prowadzenia zajęć Direkte Methode

Proponowana metoda wymaga od uczestników stałej aktywności podczas zajęć polegającej na nieustannej konwersacji między lektorem a studentami i dużego skupienia uwagi, co potęguje efektywność zajęć. Prowadzący najpierw prezentuje nowe słownictwo, później stosuje je, zadając pytanie (dwukrotnie w szybkim tempie) wskazanej osobie, która z pomocą lektora próbuje na nie odpowiedzieć pełnym zdaniem. Przy kolejnych powtórkach odpowiedzi są coraz bardziej samodzielne. W razie trudności, lektor zawsze pomaga studentowi, rozpoczynając odpowiedź lub podpowiadając kolejny jej element. Każda nowa lekcja rozpoczyna się od powtórzenia ostatnio poznanego materiału, co pomaga w utrwaleniu wiedzy. Kreatywnym elementem powtórek jest zachęcanie studentów do tworzenia własnych pytań i odpowiedzi na bazie poznanych wcześniej mini-dialogów. W tej części zajęć rola lektora ogranicza się jedynie do czuwania nad poprawnością wypowiedzi. Dodatkową pomocą jest podręcznik opracowany w sposób umożliwiający samodzielne powtarzanie (np. słownictwa, rodzajników, form liczby mnogiej i struktur gramatycznych), zawiera dokładnie to, co jest wprowadzane na zajęciach. Podstawową cechą podręcznika są mini-dialogi, nie powiązane ze sobą tematycznie polegające na wykorzystywaniu w odpowiedzi słownictwa zawartego w pytaniu. Przy powtórkach obejmujących dłuższą partię materiału lektor może za pomocą poznanych wcześniej mini-dialogów skonstruować spójne, dłuższe rozmowy, które prowadzi z uczestnikami kursu. Stanowi to nie tylko urozmaicenie zajęć ale jest również dowodem na to, że pozornie oderwane od siebie dialogi, rozwijają skutecznie komunikatywną konwersację, umożliwiając coraz łatwiejsze porozumiewanie się w języku obcym. W dostępnych podręcznikach zamieszczone są z pewną regularnością ćwiczenia kontrolne w postaci dyktand lub ćwiczeń gramatycznych. Jednym z elementów zajęć jest przerwanie serii mini-dialogów i przejście do sprawdzenia materiału – zwłaszcza gramatycznego. Poprawność rozwiązań każdy uczestnik może potwierdzić w oparciu o klucz zamieszczony na końcu podręcznika. Jeżeli rezultaty nie są zadowalające, zaleca się powtórzenie danej partii materiału i ponowne wykonanie ćwiczenia. Sprawdzenie wiedzy w czasie zajęć nie wywołuje stresu, ponieważ nie podlega ocenie, a jego wyniki nie są komentowane, jedynie dostarczają informacji o ewentualnych brakach. Uczestnictwo w zajęciach grupowych zasadniczo wystarcza do dobrego opanowania materiału.

Egzaminy

Materiał zawarty w czterech częściach podręcznika obejmuje słownictwo i gramatykę na poziomie odpowiadającym egzaminowi Zertifikat Deutsch (B1). Po dalszym krótkim kursie student może przystąpić do kolejnego egzaminu Zentrale Mittelstufenprufung (na poziomie C1). Zgodnie z wymaganiami, kandydat przystępujący do egzaminu ZMP powinien w miarę biegle posługiwać się językiem standardowym, formułować poprawne wypowiedzi ustne i pisemne na bardziej złożone tematy, odpowiadać na pytania do testu dla średnio zaawansowanych, rozumieć łatwiejsze audycje radiowe i telewizyjne. Egzamin ZMP zwalnia niekiedy z konieczności poddawania się testom językowym przy podejmowaniu studiów w Niemczech lub przy ubieganiu się o stypendia. Jest też honorowany przez większość pracodawców jako poświadczenie wystarczająco dobrej znajomości języka niemieckiego.

Zalety Direkte Methode

  • Kurs prowadzony jest w szybkim tempie.
  • Student osiąga bardzo dobre efekty w  mówieniu.
  • Kontakt z językiem podczas zajęć jest ciągły, ponieważ student przez cały czas mówi.
  • Tempo prowadzenia zajęć wymusza aktywność uczestników i powoduje, że pomimo jednorodności metody, zajęcia nie są nudne.
  • Sposób nauczania jest bardziej jednolity niż przy innych metodach, co przy zmianie nauczyciela jest korzystne dla studenta.
  • Układ graficzny podręcznika ułatwia powtarzanie materiału, równocześnie nie rozprasza niepotrzebnymi elementami, umożliwiając koncentrację tylko na „języku”.
Strona korzysta z plików cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie. Więcej informacji: Polityka Prywatności Akceptuję